Verkoopsvoorwaarden 't Rozenland bvba

 

Algemene verkoopsvoorwaarden

Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

 

Prijzen

De vermelde prijzen en eventuele promoties zijn enkel geldig op moment van verschijning op de site. Alle prijzen zijn inclusief BTW, maar exclusief eventuele verzendingskosten.

 

Verkoopsovereenkomst

Het verkoopscontract wordt opgemaakt bij de laatste stap van de bestelprocedure. U aanvaardt dan ook van rechtswege de volledige, onderhavige algemene voorwaarden. ’t Rozenland bvba houdt zich het recht voor een bestelling te weigeren indien bepaalde onregelmatigheden zich voordoen, of indien een bepaald product niet leverbaar is. U wordt hiervan binnen de 48 uur per e-mail van op de hoogte gebracht. 't Rozenland bvba behoudt zich het recht voor om bestellingen aan te passen aan de juiste toepasselijke prijs of eenzijdig te annuleren wanneer blijkt dat de prijsaanduidingen en/of de productomschrijvingen van (een) product(en) en eventuele gecombineerde opties ingevolge een technische of menselijke tekortkoming foutief vermeld zouden zijn.

 

Levering

Alle bestellingen zijn af kwekerij. Er wordt U een afhaaldatum per e-mail voorgesteld, of bevestigd. Leveren kan ook, mits betaling van transportkosten, die op eenvoudige vraag verkrijgbaar zijn. De vooropgestelde leverings- (of afhaling)data zijn steeds onder voorbehoud van goede weersomstandigheden. Bij slechte weersomstandigheden wordt Uw bestelling later geleverd of zal zij pas later kunnen afgehaald worden. Wij brengen U hiervan via e-mail op de hoogte. Indien de koper een foutief leveringsadres opgeeft, of de goederen kunnen op het opgegeven adres niet afgeleverd worden, zullen de kosten voor nieuwe verzending steeds ten laste van de koper zijn. Bij bepaalde gevallen van overmacht kan de verkoper van zijn leveringsplicht ontheven worden (bv oorlog, brand, staking,...). In dit geval wordt de koper onmiddellijk terugbetaald. Wanneer bestelde goederen, na het verstrijken van de leveringstermijn niet door de opdrachtgever zijn afgenomen, staan die goederen voor zijn rekening en risico te zijner beschikking opgeslagen. 't Rozenland behoudt zich het recht voor om reservatiekosten aan te rekenen voor bewaring bij niet-tijdige afhaling. Zolang ’t Rozenland bvba geen volledige betaling inzake van een overeenkomst van partijen met betrekking tot de uitvoering van werk of van de koop / verkoop (inclusief eventuele schade, kosten en rente daaronder begrepen) heeft ontvangen, blijven de geleverde goederen, eigendom van ’t Rozenland bvba. De goederen worden bij een thuislevering op de begane grond (gelijkvloers) afgeleverd. Dit wil zeggen dat we enkel naast de vrachtwagen of in de directe omgeving ervan lossen. Er wordt dus niet geleverd achter het huis of op een verdieping! Het voertuig mag de verharde weg nooit verlaten. Indien er geen zware voertuigen zoals vrachtwagens of heftrucks op de oprit mogen dient de eigenaar dit duidelijk en schriftelijk op zijn bestelbon te laten plaatsen. 't Rozenland is niet verantwoordelijk voor enige schade aan opritten. Indien de goederen op de openbare weg geplaatst dienen te worden, dan dient de eigenaar over de nodige vergunningen en signalisatie te beschikken.

  

Verlies of beschadiging bij transport

Eventuele schade dient binnen de 3 dagen na ontvangst van de goederen aan ons schriftelijk te worden meegedeeld. Zoniet kan er geen sprake zijn van terugname of vervanging van de goederen.

 

Bedenktijd

In geval van verkoop op afstand, waarbij de goederen verzonden worden en niet ter plaatse afgehaald, en indien het een consument betreft, heeft deze het recht om van de aankoop af te zien, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen een termijn van 7 werkdagen, zaterdag inbegrepen, vanaf de dag die volgt op de levering van het product. In voorkomend geval dient de consument de leveringskosten te betalen en op eigen kosten de goederen terug te bezorgen. De consument beschikt evenwel niet over het recht om van de aankoop van producten die niet door hun aard kunnen worden teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen (zoals bloemen, planten, bomen, bloembollen, graszoden, edm.) af te zien.

 

Annulatie

Annulatie of wijziging van een bestelling is niet mogelijk. Voorschotten zijn niet recupereerbaar bij annulatie van een bestelling.

 

Klachten

Klachten moeten binnen de acht dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven kenbaar gemaakt worden. ’t Rozenland bvba verbindt zich ertoe elke klacht binnen de 7 werkdagen te behandelen en te beantwoorden. Garantie Hergroei is niet gewaarborgd, aangezien de verkoper geen controle kan uitoefenen op de verzorging van de planten na de levering.

 

Procedure van terugneming

Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde zendingen worden steeds geweigerd en teruggestuurd naar de afzender. Goederen die teruggestuurd worden zonder voorafgaand bericht worden niet aanvaard. Leeggoed zoals Veenmankisten en paletten voor graszoden moeten binnen de 3 maand na levering in goede staat teruggebracht worden.

 

Informatie

’t Rozenland bvba levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie, op of via de site, onbeschikbaar zou zijn, zal ’t Rozenland bvba de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. ’t Rozenland bvba kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren klik hier. De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij electronisch, opnamen, of enig andere manier, zonder voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming van de uitgever of de respectievelijke eigenaar van de data. Foto’s en andere data zijn beschermd door intellectuele rechten en mogen niet gekopieerd worden. De intellectuele rechten behoren toe aan ’t Rozenland bvba of rechthoudende derden.

 

Aansprakelijkheid

’t Rozenland bvba geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina's impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. ’t Rozenland bvba verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

 

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Dendermonde bevoegd. ’t Rozenland bvba levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. ’t Rozenland bvba kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie.

 

logo 

een divisie van

't Rozenland bvba

Heiplasweg 35
9340 Lede
Tel: 053 80 66 95

BE0456.151.210

 

Informatie

Nuttige insecten, zoals lieveheersbeestjes, roofkevers en roofmijten, zijn een natuurlijke en biologische manier om schadelijke insecten in je tuin te gaan bestrijden (bladluis, wolluis, spint, enz.). Voor het biologisch bestrijden van slakken, engerlingen, emelten en larven van taxuskever kan je dan weer gebruik maken van aaltjes (nematoden). Deze gaan enkel de schadelijke insecten

binnendringen en deze zo gaan bestrijden. Aaltjes en nuttige insecten zijn 100% natuurlijk en niet schadelijk voor mens, dier en milieu!

Je kan aaltjes (= nematoden) of andere nuttige insecten van Ecostyle hier bestellen en gratis aan huis laten leveren in België! Deze worden samen verzonden met een duidelijke handleiding met eenvoudige richtlijnen.

Meer informatie kan je hier vinden